fredag 13 februari 2009

O-skyldiga barn

En person på obestånd får ur inkomst behålla ett sk. förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet består av normalbelopp + hyra + kostnader för fullgörande av tjänst (följer skatteverkets regler). Levnadsnivån blir mycket låg och ekonomin är ett ständigt problem för hushåll med löneutmätning. Finns barn i hushållet får man endast göra tillägg för delar av barnets beräknade levandsomkostnader, undantag umgängesföräldrar som inte tillåts några tillägg överhuvudtaget.

- fattigdomsperspektivet
För att illustrera ekonomin för hushåll med löneutmätning har vi använt oss av siffror från SCB, samt av SCBs definition ”fattigdomsstrecket”. Enligt SCBs definition lever en person på eller under fattigdomsstrecket om hushållet har 60 % eller mindre av medianvärdet för disponibel inkomst justerad för försörjningsbörda. År 2006 var medianvärdet för justerad disponibel inkomst för ett hushåll bestående av en vuxen med ett barn 21 140 kr/månad. Fattigdomsstrecket låg vid 12 684 kr/mån. Ett hushåll på obestånd hade efter löneutmätning en disponibel inkomst på totalt 12 029 kr/mån, dvs 56 % av medianvärdet för landet i övrigt, eller 4 % under fattigdomstrecket .

Vår erfarenhet är att barnfamiljer och ensamstående barnfamiljer har det speciellt svårt. Antal berörda barn finns ingen statistik på, men det är rimligt att utgå från att det kan vara ett ganska högt antal (barn med egna skulder uppgår till 80 000, Datainspektionen 2008).

År 2009 är tillägg för barn vid utmätning i bohushållet 67 % (barn tom 6 år) och 77 % (7 år uppåt) av vad barn normalt beräknas kosta. 3 596 kr/mån är den kostnad som ligger som underlag för ex. underhållsbidrag. Man har alltså lagstiftad rätt att få ett bidrag som bygger på en fastställd kostnad, men barn i överskuldsatta familjer får inte, av en annan lag, tillgodogöra sig hela summan för levnadsomkostnader.

För att räkna ut procentsatsen 67 % och 77 % har vi använt den ekvation proposition 1995/96:208, (lagen om underhållsstöd) använder för att räkna ut normal kostnad för barn och tillägg för barn. Där anges underhållsbidrag/underhållsstöd som hälften av normalkostnaden för barn, efter avräkning av allmänt barnbidrag. Underhållet låg 1996 på 1 173 kr/förälder och månad, idag är beloppet höjt till 1 273kr/förälder och månad (umgängesförälder 1 273 kr/mån, boförälder 1 273 kr/mån plus allmänt barnbidrag 1 050 kr/mån, totalt 3 596 kr/barn och månad).
Prop 1995/96:208 under avsnitt 5.3; ”Regeringen föreslår nu att underhållsstöd skall lämnas med samma belopp som nu gäller för bidragsförskott, 1 173 kronor per barn och månad vilket motsvarar ungefär hälften av normalkostnaderna för ett barn sedan hänsyn tagits till det allmänna barnbidraget.”

Barn som lever i familjer med löneutmätning har ett tillägg (normalkostnad) på 2 413 kr/barn och månad (tom 6 år) och 2 778 kr/barn och månad (fr.o.m. 7 år). Detta inklusive barnbidrag och underhållsstöd. Man kan alltså se att barnet, med sänkta levnadsomkostnader, får vara med att betala föräldrarnas skulder.

I övrigt, för umgängesföräldrar på obestånd, är det fortfarande belopp 1 273 kr som ska betalas för underhållsstöd, TROTS att barnet inte tillåts tillgodogöra sig det belopp beräkningen bygger på. Förutom detta försvåras barnets möjligheter till en god relation med umgängesföräldern då en umgängesförälder på obestånd inte får behålla några medel till umgänge.

- barn till särlevande föräldrar på obestånd(umgängesföräldrar)
FNs barnkonvention
artikel 9, punkt 3
Konventionsstaterna skall respektera rätten för det barn som är skilt från den ena av eller båda föräldrarna att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkt kontakt med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

artikel 18, punkt 1
Konventionsstaterna skall göra sitt bästa för att säkerställa erkännandet av principen att båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling. Föräldrar eller, i förekommande fall, föräldern har huvudansvaret för barnets uppfostran och utveckling. Barnets bästa skall för dem komma i främsta rummet.”

Barn och ungdomar med särlevande föräldrar på obestånd har det bekymmersamt på många sätt. Dels växer barnet upp under mycket knappa ekonomiska förhållanden, dels har den förälder barnet inte är skriven hos svårt eller omöjligt att möjliggöra umgänge med sitt/sina barn.

Utsökningsbalken (UB) fastslår att gäldenär vid utmätning har rätt att förbehålla sig pengar ”för sitt och familjens underhåll”. Umgänge med egna barn räknas inte till begreppet ”familjens uppehåll” och umgängesföräldern får, som en konsekvens av sitt obestånd, inte behålla några pengar ur inkomst för att kunna försörja sitt/sina barn under umgängestillfällena/perioderna. Konsekvensen blir att många barn förlorar kontakten med umgängesföräldern. Något som får anses vara till skada för barnet, en ökad belastning och ensidigt omsorgsansvar för boföräldern, ett tillkortakommande och förlust för umgängesföräldern samt ett misslyckande för samhället.

Statistik:
2006 var medianinkomst för ett ensamstående hushåll utan barn 13 908 kr/mån, fattigdomsstrecket var 8 345 kr/mån. En ensamstående förälder med umgänge och för landet genomsnittlig hyra utmäts ur lön ned till en summa av 8 254 kr/månad, eller 91 kr/mån under fattigdomsstrecket. Detta oavsett inkomstnivå.

Det finns åtgärder som kan underlätta umgänge mellan barn och förälder. Behovet av information och ökad kunskap hos gäldenären är stort.

- skuldsatta barn
FNs barnkonvention.
Inledning: Konventionsstaterna…
”…som är övertygade om att familjen, såsom den grundläggande enheten i samhället och den naturliga miljön för alla dess medlemmars och särskilt för barnens utveckling och välfärd, bör ges nödvändigt skydd och bistånd så att den till fullo kan ta på sig sitt ansvar i samhället,”

”…som beaktar att, såsom anges i deklarationen om barnets rättigheter, "barnet på grund av sin fysiska och psykiska omognad behöver särskilt skydd och särskild omvårdnad innefattande lämpligt rättsligt skydd, såväl före som efter födseln",”

Skuldsatta barn har länge uppmärksammats som ett problem för barnet och för samhället. Identifierade problemområden har varit avgifter för fordon, privaträttsliga- och offentligrättsliga skulder. Avgifter för fordon lagstiftades om år 2006 och det problemet kan anses vara åtgärdat. 1 jan 2009 trädde en lagförändring i kraft som är tänkt förhindra privaträttsliga skulder för underåriga. Lagförändringen innebär att avtal där ena parten är underårig endast kan anses giltigt om den kommunala överförmyndaren godkänt avtalet. Avtal med underåriga som inte godkänts av överförmyndaren ska betraktas som ogiltiga, avvisas av domstol och därmed ska hinder för verkställighet föreligga. Sådana skulder ska alltså inte drivas in av KFM.

Kvar att åtgärda är offentligrättsliga skulder. Barn riskerar även fortsättningsvis att skuldsättas genom exempelvis vårdavgifter och sjukvårdskostnader samt kommunala avgifter. Primärvård är gratis i alla landsting (undantag Uppsala läns landsting), men akutsjukvård debiteras vårdsökaren.

- koppling överskuldsatta föräldrar och skuldsatta barn
I föreningens ordinarie verksamhet stöter vi ofta på problemet med skuldsatta barn. Vi kommer i kontakt med många föräldern som inte känner till att betalningsansvaret för vissa obetalda räkningar, kostnader och avgifter på myndighetsdagen blir ”barnets” ansvar. Vi informerar alla föräldrar vi kommer i kontakt med, men det behövs mer och bättre riktad information och informationen behöver bli mer lättillgänglig. Här handlar det om förebyggande arbete.

När föräldern förstår att deras ekonomi får konsekvenser för barnets ekonomi som vuxen blir reaktionen ofta stark och känslomässig. Han/hon har stor erfarenhet av skulder och vet hur svårt det är att leva som skuldsatt och vill inte se sitt barn i samma situation. Vi ser också att när föräldern förstår problemet så omprioriterar de betalningarna och försöker hjälpa barnet fri från skulder. Korrekt information och kunskap har därför stor betydelse för förälderns omsorg för barnet.

Vi vill poängtera att vår erfarenhet är att det inte är av illvilja eller bristande omvårdnad som föräldrar skuldsätter sina barn. Det är främst bristande kunskap som är orsak till skuldsättningen. Hushåll med utmätning lever ofta mycket nära eller under fattigdomsstrecket och måste prioritera sina räkningar. Utan rätt kunskap är det lätt att prioritera fel.

År 2007 genomförde Datainspektionen tillsammans med Konsumentverket (KoV) och Inkassobolaget Alektum Inkasso en undersökning där man frågade föräldrarna om de kunde tänka sig att överta barnens skulder. Anmärkningsvärt är att alla barn med skulder hade djupt skuldsatta föräldern med skuldsaldo hos KFM. I ett för undersökningen sammanfattande pressmeddelande från Alektum Inkasso läser vi följande:

Citat:
"Föräldrarna till de skuldsatta barnen hade i snitt 22,8 skulder per person sedan tidigare – bara hos Alektum Inkasso. Detta innebär sannolikt att de har minst lika många skulder hos alla andra stora inkassobolag. Detta tillsammans med att alla föräldrar redan fanns i Kronofogdemyndighetens register, visar på att samtliga familjer är gravt överskuldsatta och i behov av samhällets hjälp."

Det bekräftar våra iakttagelser, att det existerar en stark koppling mellan barns skulder och föräldrarnas ekonomi. Framförallt beror skuldsättning av barn på en mycket ansträngd ekonomisk situation i hushållet och på okunskap, inte på bristande omsorg. Vi vill arbeta för att hitta vägar att nå ut med information och stöd, både förebyggande och rehabiliterande, för att nå både föräldern och unga vuxna med skulder. Ett problem som för med sig stora och svåra konsekvenser, både för samhället och för individen.

Genomsnittlig inkomst i landet för år 2006 (SCB senast publicerade). Siffrorna bygger på SCBs statistik samt på Utsökningsbalkens normalbelopp.

Beräkningsunderlag
- Hushåll med 1 vuxen och ett barn, 13 år.

Medianinkomst justerad för försörjningsbörda 21 140 kr/mån (253 680 kr/år)
Fattigdomsstrecket samma hushåll 12 684 kr/mån (152 213 kr/år)

Familjen med löneutmätning
För landet genomsnittlig hyra 3 RoK 5 258 kr/mån
Normalbelopp vuxen 4 204 kr/mån
Tillägg barn 2 567 kr/mån
Totalt disponibel inkoms (inkl bidrag – löneutmätning) 12 029 kr/mån
655 kr/mån under fattigdomsstrecket (58 % under medianinkomst).

- Ensamstående hushåll oavsett umgängesbarn eller antal umgängesbarn
Medianinkomst 13 908 kr/mån (166 900 kr/år)
Fattigdomsstrecket 8 344 kr/mån

Med löneutmätning
För landet genomsnittlig hyra 1 RoK 2 950 kr/mån
Normalbelopp vuxen 4 204 kr/mån
Totalt disponibelt belopp för månaden efter löneutmätning 7 154 kr/månad
1 190 kr/mån under fattigdomsstrecket (51 % under medianinkomst).

Samma hushåll fast med 2 RoK
För landet genomsnittlig hyra 2 RoK 4 108 kr/mån
Normalbelopp vuxen 4 204 kr/mån
Totalt disponibelt belopp för månaden efter löneutmätning 8 312 kr/mån
32 kr/mån under fattigdomsstrecket (60 % av medianinkomst).

Skillnad i disponibel inkomst är 0 kr/mån mellan ensamstående personer utan barn och ensamstående personer med barn. En umgängesförälder kan inte umgås med sina barn varannan helg och under längre lovledighet med det pengarna utan att få kunskap om och stöd för att söka ekonomiskt bistånd hos kommunen.

Ekonomiskt bistånd enligt Riksnorm för 2 umgängesbarn.
Riksnorm umgänge 6 dgr/månad 824 kr/mån
Riksnorm lovmånad 6 dgr + 4 dgr 1 374 kr/mån
Riksnorm Sommar 31dgr, Juli, 4 180 kr/mån

plus faktisk kostnad för umgängesresor (hämta och lämna barn hos boföräldern).

Källor
datainspektionen
Alektum Inkasso
Medianinkomst (inte justerad för försörjningsbörda) SCB
Bostadskostnad SCB se sid 25

//Ulrika Ring
Insolvens Stockholm

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,
intressant.se

4 kommentarer:

 1. Hej
  Vill bara kolla om det finns någon förening nere i skåne???

  SvaraRadera
 2. Hej Sandy,
  jajamensan det finns det. Insolvens Malmö och Insolvens Lund. Båda nås via 0705 28 23 05
  Han som svarar är superbt duktig.

  Du kan också titta på riksförbundets hemsida
  www.insolvens.se

  Lycka till!

  //Ulrika Ring
  Insolvens Stockholm
  0702 98 59 41

  SvaraRadera
 3. ...om du är samma Sandy som skrev en kommentar till inlägg "javisst ska man köpa" så Vad kul! Det är alltid roligt när någon följer det man läser.

  //Ulrika

  SvaraRadera
 4. Att levnadsnivån blir mycket låg när man ska leva på förbehållsbeloppet kan jag skriva under på. Hur är det uträknat, vad ska det räcka till? Var kan man läsa det?

  SvaraRadera