fredag 30 april 2010

Remissvar "Bättre möjlighet till skuldsanering"

Layouten blir något annorlunda här på bloggen. Vill du ha en "riktig" kopia kan du skicka mail till info@insolvensstockholm.se så kommer det via mail.

Insolvensutredningens delbetänkande ”Vägen tillbaka för överskuldsatta” med förslag till förändringar inom skuldsaneringsinstitutet har i väsentliga delar omarbetats av regeringen och nytt förslag är ute på remiss. Vi har tagit del av regeringens promemoria med utkast till lagrådsremiss ”Bättre möjligheter till skuldsanering”.

Vår bestämda uppfattning är att man ska hålla fast vid förslagen i ”Vägen tillbaka för överskuldsatta” samt komplettera med en grundlig översyn av Utsökningsbalken (UB) och att Sverige ska närma sig den övriga industrialiserade världens mer framåtsträvande inställning till obestånd/insolvens. Sverige har enligt KoV (2003), OECD (2007), KFM (2008) och Vägen tillbaka för överskuldsatta (2009) det mest strikta och oförlåtande förhållningssättet gentemot insolventa personer jämfört med övriga Nordiska, Europeiska och Nordamerikanska länder. OECD har visserligen endast kommenterat obeståndssituationen för näringsidkare, men då Sveriges system med Kronofogdemyndigheten och den svenska UB i grundläggande delar skiljer sig från omvärldens (till viss del exkluderat Finland) och Sveriges UB inte gör några skillnader på varför eller hur en skuld uppstått så behandlas alla privatpersoners skulder enligt samma mall när en skuld lämnas in till Kronofogden för utmätning. Därför, menar vi, ligger en stor del av lösningen inom UB och kan inte separeras till näringsidkare specifikt.

Sveriges system att erbjuda få tillägg till det svenska mycket åtstramade förbehållsbeloppet och lagstiftningens strikta inställning gentemot gäldenären, innebär att när en skuld lämnas in till Kronofogdemyndigheten för indrivning är övriga borgenärer, för att ha en chans att få något betalt, tvingade att följa efter. Systemet i Sverige är, internationellt jämfört, ekonomiskt så snävt och knapert, och tillägg så få och svåra att få beviljade (KFM 2009), att några frivilliga överenskommelser inte är möjliga. Alltså innebär ett första utslag och utmätning att fler borgenärer med krav på betalning är pressade att följa efter med betalningsföreläggande, utslag och längre tids utmätning följer.

Kommentar
Insolvensutredningen avrådde från att tillåta näringsidkare med huvudsaklig inkomst från näringsverksamhet beviljas skuldsanering under pågående verksamhet. Istället föreslog man att företaget/företagaren, mer likt det övriga Europa, skulle försättas i konkurs för att sedan snabbt beviljas en 3-årig skuldsanering och genom skuldavskrivning stimuleras till nytt företagande. Tillväxtanalys uttrycker samma sak i sitt PM ”Konsekvensanalys av förslag till ny insolvensrätt”. Vi, Fattiga Riddare Stockholm, håller med om att den modellen,
avsluta företagandet – snabb skuldförlåtelse (som privatperson)– nytt företag baserat på tidigare erfarenheter, är säkrare, mer effektivt och att föredra.

Vi har varit i kontakt med ett antal (ca 20 st) småföretagare som driver företag både som enskild firma och som aktiebolag. Alla har en akut ohållbar skuldsituation men ingen har ansett skuldsanering vara aktuellt för honom eller henne med regeringens nya förslag.

Insolvensutredningen motiverade sin ståndpunkt bl.a. med att peka på svårigheterna att fastställa ett betalningsutrymme för en företagare med pågående verksamhet. Kronofogdemyndigheten ansåg i sitt remissvar att det är möjligt att fastställa ett betalningsutrymme för företagare. Vi menar att man kan fastställa ett betalningsutrymme, men inte ett säkerställt betalningsutrymme som löper över 60 mån.

Samhällets mål med att erbjuda skuldsanering måste vara att ett beviljande leder till skuldfrihet
. En näringsidkare, utan en löntagares regelbundna inkomst, riskerar inte kunna avsluta en skuldsanering som skuldfri (se bil 1). De företagare vi varit i kontakt med uppger främst att Justitiedepartementets argument att man kan bestämma ett betalningsutrymme halv- eller helårsvis inte heller är realistiskt. 60 månaders betalplan är omöjligt för en företagare oavsett om man talar om månads-, halvårs- eller helsårsbetalning. Vidare, ingen säger sig vilja satsa sin enda chans till skuldfrihet med så dåliga odds. Misslyckas betalplanen är de för all framtid dömda att leva med skulder eftersom ingen ytterligare möjlighet till skuldsanering kan beviljas (jfr Danmarks och Storbritanniens förhållningssätt, bil 2). OBS att varken Danmark eller Storbritannien har motsvarande svenska Kronofogden som utmäter privata skulder. Det är bl.a. därför många svenska entreprenörer och hantverkare åker till Danmark eller Norge för att arbeta efter en konkurs med betalningsansvar för E-skulder. I Danmark/Norge utmäter Danska och Norska fogdar enligt dansk respektive norsk lagstiftning. Dvs inte för E-mål.

Obestånd enligt svensk modell består av olika delar. Dels hur obestånd uppstår (ingång), dels regelverket vid obestånd (UB) och slutligen hur personer på obestånd ska/kan lösa sitt ekonomiska frihetsberövande (ekonomisk rehabilitering). Företagare som driver ett AB har ofta privata borgensåtaganden för företagets lån och avtal. Om en juridisk person går i konkurs så faller borgensåtagandet ut och privatpersonen bakom den juridiska personen står som ansvarig. Företagare med enskild firma är personligen ansvarig för alla företagets skulder och avtal. I praktiken innebär det att oavsett ”titel” så drabbas privatpersonens (företagarens) ekonomi. För privatpersonen, den tidigare företagaren, kan det handla om att förlora sin och familjens bostad (exekutiv auktion), det kan handla om framtida inteckningar i inkomst (löneutmätning) och det kan handla om svårigheter till fortsatt försörjning (arbetslöshet). Genom UBs utformning (ingen reglering av ränta före kapital, inget ex officio-uppdrag, m.m.) skapar samhället det Insolvensutredningen kallar ”passiva” gäldenärer.

De två förändringar regeringen nu föreslår är att aktiva näringsidkare ska kunna beviljas skuldsanering och att skuldernas ålder inte ska spela någon avgörande roll. Detta kommer ha endast en marginell statistisk skillnad jämfört med idag.

Förutom synen på skuldernas ålder samt att näringsidkare ska kunna beviljas skuldsanering har regeringen valt att helt avstå från några ytterligare förändringar för att komma tillrätta med problemet. Man har, tvärtemot övriga industrialiserade världen, valt att tilldela borgenärkollektivets argument sådan vikt att man framför att alla lättnader för överskuldsatta att komma ur sin hopplösa situation skulle kunna rasera kreditmarknaden. De svenska lånebeviljarna skulle, i motsats till vad övriga industrialiserade världens lånebeviljare, bli alltför restriktiva och de svenska låneansökarna skulle, i motsats till vad övriga industrialiserade världens låneansökare blivit, riskera utveckla en sk. ”moral hazard”, dvs sänkt betalningsmoral.

Vi vill också uppmärksamma på det särskilda yttrandet till ”Vägen tillbaka för överskuldsatta” där svenska borgenärsföreträdare säger att:Redan smärre ändringar i skuldsaneringslagen får stora effekter på antalet ansökningar om skuldsanering. Det visar de ändringar som infördes i skuldsaneringslagen från den 1 januari 2007 då egenförsöket togs bort. Detta ledde till att antalet ansökningar om skuldsanering fördubblades jämfört med föregående år(statistiken är hämtad från Kronofogdemyndighetens skuldsaneringsprocess
:

2006 - inkomna ansökningar: 3 830.

Beviljade
skuldsaneringar: 2 113 st.

2007 - inkomna ansökningar: 6 831.

Beviljade
skuldsaneringar: 2 626 st.

2008 – inkomna ansökningar: 6 528.

Beviljade
skuldsaneringar: 3 676 st.

2007 - antal betalningsförelägganden 911 543 st
2009 – antal betalningsförelägganden 1 156 059 st

Inkomstkälla (vid beviljande) 2007 2008 2009

Av tjänst 33,8 % 33,1 % 29,8 %

Sjukersättning 35,5 % 35,4 % 35,2 %

Ålderspension 14,1 % 16,0 % 16,0 %

A-kassa 5,4 % 4,3 % 5,5 %

Försörjningsstöd 2,5 % 2,5 % 3,9 %

Annat/okänt 8,7 % 8,7 % 9,6 %


35,2% av de som beviljades skuldsanering under 2009 levde på sjukersättning.
16% var ålderspensionärer.
Endast 29,8% försörjde sig genom inkomst av tjänst.


Ovanstående ska ställas i proportion till antal personer med skulder hos Kronofogden per 22 april 2010 - 427 444 st.


Enligt Mattias Savemark, Mittuniversitetet Östersund,
är över 50 % av de gäldenärer som beviljats skuldsanering i pensionsåldern när den 5-åriga skuldsaneringsprocessen är avslutad. Dessa kan inte förväntas återkomma till arbetslivet.

Skuldsanering som rehabiliterande verktyg har hittills alltså inte haft någon genomslagskraft. Vad man möjligtvis kan tala om är ett skuldbenådande. Vi tror att de små förändringar regeringen nu lagt inte signifikant kommer förändra rehabiliteringsperspektivet. Varken för företagare eller privatpersoner. Det är för många olösta frågor kvar, umgängesföräldrar, boföräldrar, unga personer med skulder, förbehållsbeloppets storlek, ökad arbetslöshet, genom ökad arbetslöshet ökad konkurrens på arbetsmarknaden o.s.v. Problemet ligger inom UB och det förslag som Kronofogdemyndigheten tillsammans med Justitiedepartementet arbetat fram ”Förenklad löneutmätning” kommer inte heller räta ut de frågetecken som finns eller innebära någon större skillnad.


Slutsatser

Beroende på vad för problem regeringen vill lösa så tror vi att det nya förslaget inte kommer förändra siffrorna för skuldsanering så att man kan tala om någon större förändring eller framgång. Och absolut inte när man jämför med övriga Norden, Europa eller Nordamerikas mer progressiva och lösningsfokuserade inställning. Problemet Sverige har att lösa är den svenska modellen för obeståndshantering och modernisera lagstiftningen däromkring.

Ordförande
Ulrika Ring
för styrelsen Föreningen Fattiga Riddare Stockholm


//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se
tel 0702 98 59 41

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

pingat på intressant och twingly.

torsdag 29 april 2010

Here be Dragons!

"Here be dragons" är ett uttryck för något farligt och outforskat. Och efter att ha suttit och lusläst Justitiedepartementets senaste utskick i frågan om obestånd eller vad vi ska kalla det så framstår det som att inställningen till personer med ekonomiska problem är "Here be dragons". Man förstår inte och har heller egentligen ingen större lust att sätta sig in i. Man svänger sig med odefinierade begrepp, man klumpar ihop, generaliserar, moraliserar och så blir det ett "Here be Dragons" över det hela.

Ex. sid 14:
"En och annan kan ha vant sig vid inkomster från svartarbete och inte anse det värt att begränsa sina ekonomiska ramar i fem år för att få skulderna avskrivna". "En och annan"? Vad är det? Vad betyder "inte anse det värt"? Here be Dragons!

Sid 15.
"...riskerar den allmänna betalningsmoralen att påverkas negativt". Here be Dragons!

sid 19.
"Det är däremot förstås alltid uteslutet med skuldsanering om merparten av skulderna härrör från överkonsumtion. Detsamma gäller fall där gäldenären utan rimliga skäl fortsatt att skuldsätta sig sedan han eller hon blivit överskuldsatt." Here be Dragons!

samma sida
"En gäldenär som har agerat illojalt mot borgenärerna, t.ex genom att undanhålla pengar, kan inte beviljas skuldsanering enbart för att skulderna är gamla." Here be Dragons!

Jag tänker att här, liksom överallt där rädsla finns, är det okunskap som ligger bakom rädslan. Och rädsla, här liksom överallt där rädsla härjar, föder fördomar.

Vad som skärper till situationen är att här pratar vi inte om allmänheten, här pratar vi om justitiedepartementet. Judep skriver "En och annan". Fantastiskt. Hur många är det? Är det viktigt att veta? Oviktigt? Spelar ingen roll? 10 %? 1 %? 87 %?

Det finns inga definitioner på överskuldsatt. Fri tolkning gäller. Obestånd och insolvens betyder i princip inget annat än att det finns en obetald räkning hos Kronofogdemyndigheten. Och utmätning ska ske om möjligt. Eftersom hela problemet är så illa skött så behöver obestånd, insolvens och betalningsanmärkningar inte på något sätt kopplas varken till en persons betalningvilja och/eller betalningsförmåga. Det kan likväl som betalningsvilja och/eller betalningsförmåga spegla olika samhällssystems tillkortakommanden.

Vi kan ta umgängesföräldrar. Försäkringskassan baserar återbetalning för underhållsstöd på inkomsten två år tillbaka. Att få uppskov eller få en korrekt bedömning av återbetalning baserat på innevarande års inkomst är lika lätt som att försöka få en kamel genom ett nålsöga. Resultat? Utmätning och obetalda räkningar hos Kronofogden. Obetalda räkningar hos Kronofogden genererar nya obetalda räkningar hos Kronofogden. Det är inte heller få personer det rör sig om. Det är 50 000 personer som sitter fast hos Kronofogden för obetalt underhållsstöd. Hur många av dom har hamnat hos Kronofogden pga ett konstigt, illa genomtänkt system? Speglar det en persons betalningsvilja och/eller betalningsförmåga? Eller speglar det att de som tänkt ut systemet tänkt fel? Ingen som vet och Here be Dragons.

Om du får vänta i 18 veckor på ersättning från försäkringskassan eller arbetsförmedlingen och hamnar hos Kronofogden, för att du, pga lååånga väntetider inom nödvändiga trygghetssystem, inte klarat betala dina räkningar, kan man då säga att skulderna återspeglar din betalningsvilja och/eller betalningsförmåga? Eller återspeglas frånvaron av fungerande trygghetssystem? Here be Dragons!

Man har inte kunskap. Man har inte insikt. Man känner inte till terrängen. Man har en karta men den är feltecknad. Där det borde stå "insikt och nödvändig reform" står det med stora, rädda, fördomsfulla bokstäver
"Here be Dragons".

//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

onsdag 28 april 2010

Jämförelsevis

så kan vi saxa lite ur Ekonomisk Debatt om andra länder. Artikeln är skriven av Björn Falkenhall och Karl Wennberg, varav åtminstone en av dom arbetar på Tillväxtanalys. I think...

Vi börjar med vårt kära grannland Danmark.

"Insolvenslagstiftningen i Danmark
Nya regler angående skuldsanering för näringsidkare i samband med konkurs utformades i Danmark 2005. Syftet var att åstadkomma en snabbare väg för näringsidkare till skuldfrihet efter konkurs. De danska ändringarna innebär att skuldsaneringen för personer med skulder från näringsverksamhet normalt skulle löpa över tre år, i stället för fem år som var den ”normala” tiden för skuldsanering. För att minska risken för missbruk infördes regler om att skuldsanering inte kan beviljas om verksamheten har bedrivits illojalt eller oförsvarligt i förhållande till borgenärerna. Vidare finns en ”karantänsperiod” för personer som genomgått den förmånliga skuldsaneringen. Denna innebär att om gäldenären de senaste tio åren fått till stånd en skuldsanering på de angivna villkoren, ska han eller hon inom en tioårsperiod vara hänvisad till de ”vanliga” reglerna om skuldsanering nästa gång han eller hon blir kvalificerat insolvent."

Sen kan vi ta Storbritannien.
"Insolvenslagstiftningen i Storbritannien
Storbritannien är ett av de länder som sökt reformera sina insolvenslagar, senast med ”The Enterprise Act” som trädde i kraft 2003. Syftet med lagen var att stärka Storbritanniens konkurrenskraft genom bl a en reformerad insolvenslagstiftning (vid sidan av förbättrad konkurrenslagstiftning och ökat konsumentskydd). De största förändringarna som kom till stånd med The Enterprise Act var att alltid beakta möjligheten till en rekonstruktion, förkorta perioden fram till att restskulderna avskrivs, införa näringsförbud samt ta bort onödig byråkrati. Drivkraften för att förändra reglerna avseende rekonstruktion och konkurs var en ökad medvetenhet om småföretagens betydelse för landets ekonomiska utveckling, den ofta uttalade rädslan att misslyckas samt alltför få genomförda rekonstruktioner där detta varit möjligt. Under det senaste årets finansiella kris och inför den stundande brittiska valrörelsen har dock politiker i Storbritannien ifrågasatt om förändringarna verkligen gett tillräckligt av de förväntade positiva effekterna och de båda oppositionspartierna liberaldemokraterna och torypartiet har diskuterat ytterligare uppmjukningar av insolvenslagstiftningen i linje med de amerikanska reglerna."

USA ska vi bara inte prata om. USA har allt mellan att du får behålla huset oavsett vad huset är värt, till att du får behålla huset beroende på vad huset är värt. Det kallas "homestead exemption". Oavsett om det är begränsat eller inte så är det lååångt över Sveriges snäva regler.

Ni ska också lägga på minnet att varken Storbritannien eller Danmark eller USA, eller något annat land heller för den delen, hålls med statligt avlönade tjänstemän som försätter sina medborgare i ekonomiskt frihetsberövande med endast ett snäpp i fingrarna från en borgenär. Sveriges motsvarighet står helt enkelt inte att finna i något annat land. Varken vad gäller företagare eller annan. Motsvarigheten finns helt enkelt inte.

Det är väl förunderligt att Storbritanninen och Danmark, samt resten av världen, ens HAR en kreditmarknad? Och att någon enda överhuvudtaget betalar sina räkningar utanför Sveriges gränser? Och ännu underligare blir det när sveriges kreditmarknad förlorade MASSOR AV PENGAR i sin iver att vara med på Usa´s marknad för lån till fastigheter! DÄR gick det bra att investera utan att ha Sveriges idiotsäkra borgenärssystem. Precis samma banker som här skriker att "NEJ DET GÅR INTE!" Hepp!

I Sverige måste vi ha en totalitär, utan internationell motsvarighet, uppbackning till kreditmarknaden, annars slutar dom upp med att låna ut pengar. Hepp! Och vi måste ha en strikt inställning till gäldenären, annars slutar Svenskarna som kollektiv upp med att betala räkningar. Hepp! Hepp!

Antingen är det Alla Andra Länder som gör fel, eller så är det som OECD säger, Sverige gör fel...

Hejja Sverige, friskt humör. Det är det som susen gör...
Hejja.
Hejja.
...hejja..?Noll Koll
Obestånd
Resurspank

//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

tisdag 27 april 2010

No shit Sherlock...

OECD skrev 2007 en liten fin "landsrapport" och slog ner på Sverige. Sverige har den mest strikta och hårdaste insolvens (obestånds) inställningen av alla länder. Och man (OECD) anser att Sverige behöver ändra den ordningen. För Sveriges egen skull...

citat ur det nya förslaget om skuldsanering, sid 8,
"Enligt den granskning av Sverige som Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) gjorde år 2007 behöver riskerna med att driva företag begränsas, och det är särskilt viktigt att insolvenslag-stiftningen ändras. Den möjlighet som finns för näringsidkare att få sina skulder avskrivna efter en konkurs bedömer OECD som alltför restriktiv. Snabb avskrivning av skulder lyfts fram som en central faktor för att den som tidigare drivit ett företag ska starta om, och just erfarenheter från en tidigare verksamhet har visat sig öka chansen att det nya företaget ska växa snabbt och lägga grunden för fler arbetstillfällen."

Och det gör det hela lite mer spännande inte sant? "Snabb avskrivning av skulder lyfts fram som en central faktor för att den som tidigare drivit företag ska starta om". Hepp!

The plot thickens... Nu har vi KoV, som säger i sin rapport från 2003, att obeståndspolitiken är åt fanders i Sverige. Vi har KFM som säger i sin rapport från 2008, att obeståndspolitiken är åt fanders i Sverige. Vi har en utredning från Riksdagen som säger att obeståndspolitiken är åt fanders i Sverige. Och nu också en rapport från OECD som säger att obeståndspolitiken är åt fanders i Sverige...

Å andra sidan har vi en kredit och inkassomarknad som säger att dagens ordning är strålande...

Judep beställde tillsammans med Finans och Näringsdepartementet en analys av "Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser" (Tillväxtanalys) i hopp om att hitta stöd för sina (kreditmarknadens och inkassobranschens) argument. Det gick inget vidare det helller... Tillväxtanalys skriver i sitt dokument till departementen "Analys av konsekvenserna av förslag till ny Insolvensrätt" Det börjar redan på sid 1
"Sverige har i en internationell jämförelse ett mycket strikt system och enligt OECD det mest strikta systemet av samtliga undersökta länder. Skulder från en konkurs tar lång tid att skriva av i Sverige jämfört med länder som Danmark, Nederländerna, Kanada, Storbritannien och USA. Om målsättningen är att stimulera entreprenörskap i Sverige skulle detta därför gynnas av en uppmjukning av insolvensrätten. En sådan förändring kan även motiveras med att det svenska systemet är strikt i en internationell jämförelse."

No Shit Sherlock
...

Då kommer vi tillbaka till det gamla vanliga, Kronofogdens uppdrag och utsökningsbalken... Vilket rör obeståndspolitiken. Vilket är det som är Sveriges problem.

32 % ränta på en skuld på 250 000 innebär 80 000 kr/år av, ett internationellt unikt, statlig ekonomiskt frihetsberövande medelst tvång innan skulden ens börjar minska. Finns det ett utmätningsbart utrymme på 65 000 kr/år (5 416 kr/mån) innebär det att skulden ÖKAR med 15 000 kr/år.
År ett 250 000 i skuld. Utmätning år ett 65 000 kr. Resultat:
265 000 kr i skuld. Utmätning år två 65 000 kr. Resultat:
280 000 kr i skuld. Utmätning år tre 65 ooo kr. Resultat:
295 000 kr i skuld... Utmätning år fyra 65 000 kr. Resultat...

...No Shit Sherlock...

Alltså EFTER att Kronofogden 4 år senare har utmätt 260 000 kr på en skuld på 250 000 har skulden ökat från 250 000 kr till 295 000 kr. "Houston we have a problem..."

För att personen i exemplet ovan ska se skulden minska med ens 1 000 kr/mån så måste Kronofogden utmäta 92 000 kr/år (7 666 kr/mån) och då har jag INTE räknat med olika avgifter. Om det finns ett utmätningsbart utrymme på 7 666 kr så tar det sisådär 20 år att betala den skulden. Fortfarande inga avgifter inräknade.

No Shit Sherlock
...

Jag kan nog på rak arm säga att INGEN som kommer in i obestånd från ett företagande har 250 000 kr i skuld. De flesta har miljonen och över... Och då får ni räkna själva. Vad kan det bli? 2 livstider?

Och då det här är "Repetitionernas blogg" så upprepar jag, igen, kostnad skattebetalarna? 30 - 50 miljarder för att borgenären ska få suga ut gäldenären med full uppbackning av staten. Jfr F-kassans felaktiga utbetalningar på drygt 16 miljarder.

Man tar sig för pannan... Men det är ändå hoppfullt att se att det vi säger om och om igen, faktiskt nu också börjat sägas av giganter som OECD. Jag skulle tro att Judep bryr sig mer om dessa Herrar och Damer än vad man bryr sig om vad vi säger. Och det spelar ingen roll vem dom lyssnar på. För snart säger alla samma sak... Hä gå int bra för Svenskarna när dom tänker...

//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se
Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag 23 april 2010

Sverige är fantastiskt!

Jag vet att jag tjatar och upprepar mig, men jag gör det för jag ibland har svårt att förstå. Då behöver jag upprepa mig och hoppas att någon ska förklara för mig, så jag förstår, och insikt infinna sig. Hepp!

Det här med Kronofogden, utsökningsbalken och ränta före kapital t.ex... Jag förstår inte. Jag förstår inte hur staten kan försätta personer i ekonomiskt frihetsberövande utan att staten gör allt som står i dess makt för att förkorta perioden till ett minimum. De juridiska rappakalja-argumenten har jag hört till leda, så de tongångarna har jag klart för mig, men om vi tittar bortom dessa ursäkter, och tittar på verkligheten och på MÄNNISKAN bakom ett ärende hos Kronofogdemyndigheten så har fortfarande ingen förklarat, så jag förstår, varför staten inte minimerar tiden den håller en medborgare i ekonomiskt frihetsberövande. Det är som att viljan att se människan inte finns och då tänker jag att jag förstår ännu mindre...

Eller inställningen att borgenären, vid vilken vald tidpunkt som helst, får lämna in vilket ärende som helst och *chop-chop* få statens tjänstemän att vända sig, likt den lerneiska hydran, mot medborgaren. Den inställningen har heller ingen förklarat för mig, så att jag förstår, hur det kommer sig. Att om man ändrar på den ordningen så kommer kreditmarknaden kollapsa och Sverige kommer sjunka som ett förlist skepp till havsdjupets botten.

När vi vet att den Svenska Utmätningsordningen saknar motstycket i resten av världen, kanske med undantag för den kriminella ekonomin som också har en mycket hård inställning till obetalda skulder och räntor.., så tänker jag att vi kanske har en efterbliven kreditmarknad (då menar jag lånebeviljarna) som i Sverige måste ha en världsunik specialbehandling för annars reder dom inte ut det dom vill göra? Dvs låna ut pengar. Och som tack för besväret få ränta på pengarna. Det är som att en del kreditinstitut och leverantörer har glömt bort själva "utlånandet"och "levererandet" och bara satsar på själva räntan. Länk till kronofogde-statistik. och man menar att skulle nu de svenska kreditatörerna behandlas som resten av världens kreditaktörer behandlas skulle Die Dumme Schwenske Kreditinstituten vända upp och ner på allt vi idag känner till som välfärd. Skickar man inte till dessa kreditinstitut och avtalsivrare livboj, flytväst, gummiflotte, överlevnadsdräkt och matsäck, kommer dom löpa amok och dra hela Sverige med sig i fallet. Det är något jag har mycket svårt att begripa.

Med jämna mellanrum talar jag med bloggaren "Superskuldsatt". Vi brukar tillsammans fundera igenom alla dessa olika berättelser vi får via mail och gemensamt försöka hitta en sk "förklaringsmodell" till hur det är tänkt. Hittills har det inte gått så bra. Med förklaringsmodellen. Inte så bra med "tänket" heller... Superskuldsatt i inlägget "Om..."

"En skrift jag hittade hos Kronofogden igår, har det namnet. Den är skriven av elever på Munkebäcksgymnasiet i Göteborg, men ges ut av Skatteverket i samverkan med Kronofogdemyndigheten.

På omslagssidan står det "Utan kronofogden blir det rena vilda västern"." Länk till broschyren "Om jag bara hade vetat".

Som superskuldsatt sagt till mig tidigare och säkert kommer säga igen (ang Vilda Västern) "Men vad är det IDAG då?" Och så funderar vi gemensamt lite mer och kommer, som vanligt, fram till att systemet är helt obegripligt.

När jag tänker efter är samtalen med superskuldsatt mycket lika de samtal jag har med "Resurspank", "Ljuramannen", "noll koll", "affesblogg" o.s.v. o.s.v. Det är som en trasig vinylplatta som hakat upp sig..

"Jag förstår inte *hack* "..ag förstår inte" *hack* "..ag förstår inte" *hack*
ja, ni fattar...

Och i detta eländes elände med min och andras bristande begåvning hör vi gång efter annan kronofogden säga att dom finns för att "alla ska göra rätt för sig". Vid dessa tillfällen blir vi plågsamt medvetna om att det absolut saknas begåvning. Men vi är inte i alla lägen helt säkra på att det är vår begåvning som saknas...

Men nu är det helg. Fint väder ute. Och vi avslutar veckan genom att sjunga lite glad musik. För annars blir man väl tokig. Och har inte vår Justitieminister, ni vet hon som vill gå varsamt fram så vi inte rubbar "obeståndsbalansen", på något sätt en bakgrund inom frisöryrket?//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

onsdag 21 april 2010

Det blev inte ens ett fall framåt...

Så har Beatrice Ask och Judep lyft lite mer på förlåten kring skuldsaneringslagen. Eller lyft och lyft... Vi har helt enkelt nosat reda på lite mer. Med en del turer, och ytterligare några fler frågetecken.

Ertsborns förslag dissas och kreditmarknaden hissas. Yipiee. Logiken är död. Må den vila i frid.

Vill du läsa remissförslaget föreslår jag att du går till reurspanks blogg där hon lagt ut delar, eller så skriver du till info@insolvensstockholm.se så skickar jag över en kopia via mail. Dwight har skrivit lite om vilka remissinstanser Beatrice Ask och Judep vänt sig till för att hämta in konsekvensbeskrivningar och uppfattningar kring det nya förslaget.

Tja, vad ska man säga? Resurspank kallar det fiasko. Jag tycker hon är för snäll. Jag kan tänka mig Ertsborns besvikelse. Han ägnar drygt ett och ett halvt år, med 18 eller om det var 19 sk "experter" till sitt förfogande, möte på möte, går grundligt igenom situationen, mekanismerna, bakgrunden för obestånd. Han reser land och rike kring för att inhämta kunskap och erfarenhet, sammanställer allt i ett förslag på förändringar, "Vägen tillbaka för överskuldsatta", och så Poof! " - He bidde nästan int´ nånting... " Vilken besvikelse.

För att inte tala om besvikelsen hos alla som suttit på obestånd sedan dinosaurierna gick på jorden...

Beatrice Ask och Judep tycker kanske att Ertsborn tänker bra men att han haft otur när han tänkte? För om Ertsborn säger GO! och andra säger NO! och Beatrice Ask och Judep tvärnitar så måste dom anse någon annan än Kunskapsmästaren Ertsborn ha mer eller lika rätt som honom? Hade Beatrice Ask och Judep ansett Ertsborn besitta större sakkunskap än "di andre" så hade man följt GO! Men när man nu står stilla (står det mer stilla så går det nog bakåt tror jag) så måste det betyda att utredaren Ertsborns GO! avfärdades för att bereda terräng för bl.a. den kring ämnet obestånd erkänt kunniga (?) myndigheten Sveriges Riksbank och deras NO!

Nu känner jag att jag var lite FÖR elak. Rätt ska vara rätt. Riksbanken har trots allt en stor kunskap om obestånd. KREDITMARKNADENS OBESTÅND! Ni vet kreditinstituten som, i ohejdad vinstiver, spekulerade tills dom nästan döden dog. Minns ni "stackarna" Carnegie, som fick massiv hjälp av riksbanken... Visst har Riksbanken erfarenhet av obestånd...

Man skulle också kunna slå ner på terminologin. Det talas om "lättnader". Men vi ska väl kalla en spade för en spade och hur kan man ens kalla det för en "lättnad" för överskuldsatta? Det är väl rättvisa det handlar om? En fallerad kredit på 200 000 med "obeståndsränta" på 32 % kommer kosta 64 000 kr/år för den som lever i ekonomiskt frihetsberövande innan kapitalbeloppet ens börjas naggas. 64 000 kr/år eller att staten ska skyffla 5 333 kr/mån i ränta FRÅN den sjukskrivne TILL kreditmarknaden innan kapitalbeloppet börjar minska. Eller SMS-lån. Ett lån den sjuke, arbetslösa, fattige kanske ansökte om i desperation för att alla andra "trygghetssystem" fallerade och han/hon var tvungen betala hyran eller bli hemlös. Hur har man mage att kalla ev förändringar av den processen för "lättnader" och inte "rättvisa"?

Eller vi kan slå ner på matematiken. Om 5 - 10 % av sveriges arbetsföra befolkning, and counting.., lever ekonomiskt frihetsberövade, så borde man ganska snart kunna räkna ut att DET är ett större hot mot vår Svenska del av planeten än att sjuka, arbetslösa, fattiga, konkursade personer får en chans att komma tillbaka till en fungerande, fri, arbetsför ekonomi? Eller är "arbetslinjen" bara en floskel?

Eller vi kan slå ner på mer av retoriken. Skuldsanering i avsikt att rehabilitera. Ordet rehabilitera enligt synonymer.se
1 återanpassa, träna upp, arbetsträna, omskola 2 ge upprättelse, återupprätta, upprätta, rentvå
...och jag tänker "Vaddå rehabilitering?" Om skuldsanering inte har speciellt stora inslag av rehabilitering (läs Mattias Savemarks, Mittuniversitetet Östersunds artikel) så bör det kallas för benådning?

Eller vi kan slå ner på kunskapen om "källkritik" (jag skulle tro att det är Dwights poäng med sitt inlägg). Jag har en dotter som går i 5:e klass. Skolan har redan börjat träna barnen i "källkritiskt" tänkande. Min 17 åriga son är redan färdigutbildad i det tänket och det går för honom av sig självt. Skolans arbete har gett frukt mao. Men så är det inte för alla... Källkritik enligt Wikipedia:
"Källkritik är en bedömning av en källas trovärdighet. Källkritik är en central vetenskaplig metod för att säkra att resultat som presenteras verkligen baseras på tillförlitliga basfakta."
Exvis om det kommer en ny vetenskaplig artikel som talar om att utsläppen från bilar egentligen inte är farliga för miljön, utan tvärtom gynnar den, och den är skriven av en blödande bilindustri och undertecknad av VD för den blödande bilindustrin så ska man fundera lite på VAD som kan ligga bakom den nya artikeln. Dvs vad är SYFTET bakom artikeln. Hon går i femman... 5:e klass. Överför vi kunskapen om källkritik till remissvaren till Ertsborns utredning så kan man undra om det kan tänkas att Bankföreningen har något annat syfte än samhällets väl och ve i sin argumentering för att man INTE ska sjösätta en mer rättvis skuldsaneringslag? Kan det tänkas att Svensk Inkasso har något annat än individen för ögonen när man säger att en skuldsaneringslag värd namnet kommer skada mer än tillföra? Som Noomi skriver på bloggen "Fattig Riddare i Stockholm" Den enes skuld den andres guld. Ja, ni fattar...

Så här kan jag fortsätta. In i evigheternas evigheter. Det finns som inget slut på eländet... Och för alla som undrar kan jag säga att " -Ja, vi kommer lämna in ett remissvar". Detta trots att "man" gjort allt för att gäldenärskollektivet inte ska få vara med. Inte för att remissvaret kommer spela någon roll. Men gäldenärer i påtvingat ekonomiskt frihetsberövande som lever för att utgöra blodpåsar åt en anemisk skuldindustri ska inte dö utan motstånd. Vad vi tyckte i förra remissomgången, ni vet, den som bara dog, kan ni läsa här, länk. Vägen tillbaka för överskuldsatta fortsätter vara stängd. Hepp!

...men man har väl druckit för mycket kaffe tänker jag, och då går det inte så bra att tänka.


läs mer:
Dwight
Resurspank
En Fattig Riddare i Stockholm
Johnny Rocker
Noll Koll

//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

måndag 19 april 2010

"Ska man vara stark måste man vara snäll"

I inlägget igår skrev jag om en man som efter 20 år utmätning fick skulden avvisad. Ena dagen utmätning. Andra dagen ingen utmätning. Samma ärende. Samma regler. Nya beslut. Kronofogden har alltså i 20 år utmätt för en skuld som vid första granskningen på 20 år visade sig inte ha underlag för utmätning. I 20 år. TJUGO ÅR av ekonomiskt frihetsberövande! Smaka på den en stund. I 20 år har kronofogden utmätt ränta, avgifter, mer ränta, ännu mer ränta för en skuld som inte hade tillräcklig grund för utmätning. I 20 år!

Mot staten står sig individen slätt. Om staten får en individ mot sig spelar det inte så stor roll men om en individ får staten mot sig. Det kan man kanske räkna ut ganska lätt. Det tror jag företrädarna för staten (myndigheter) har klart för sig. Och statsförvaltarna (riksdag, regering, departement) och därför försöker man skapa olika system så att individen ska kunna få upprättelse vid felbehandling. Och det låter väl fint.

Om det bara fungerade... Problemet är att så få som ska besluta om olika saker har egen erfarenhet av det dom beslutar om. Och då får vi ett system byggt på en "tänkt verklighet". Inte byggt på "verklig verklighet".

Jag tycker många av de kommentarer vi bloggare får tyder på att den tänkta verkligheten är den som styr. Det är TÄNKT att fungera. Men när det tänkta inte fungerar? Vad gör man då?

Och då tycker man vidare att det borde vara en eyeopener när man får kunskap om situationer man själv inte haft kunskap om eller insikt i. Och så byggs erfarenheter och kunskap ihop och den sammantagna kollektiva kunskapen ökar.

Eller hur... Men då säger man "...det står inte i mina papper..." Jag har faktiskt fått det svaret rakt upp och ner från en myndighetsrepresentant. Smaka på den också. "...det står inte i mina papper...". Den svenska begåvningsreserven innefattar inte den myndighetspersonen...

Vi skulle väl aldrig komma på tanken att frihetsberöva människor bara för att dom personligen inte har kunskap eller förmåga att försvara sig? "Ja vi håller oskyldiga människor i fängelse för dom har inte inom korrekt tid svarat på anklagelserna". "Ja vi vet att vi håller människor frihetsberövade men dom BORDE vetat bättre!" Det tror jag få skulle tycka var ett bra system. Eller jag hoppas att få skulle försvara ett sånt system.

Men obestånd... Om inte staten kan garantera att staten själv kan säkerställa, så måste staten garantera att den som riskerar ett ekonomiskt frihetsberövande (vilket utmätning faktiskt är) har tillgång till obegränsad stöttning och kunskap. Det går liksom inte säga att det BORDE fungera när det inte fungerar?

Om staten under 20 år utmätt en person inpå bara skinnet och från dag till annan SLUTAR utmäta så har man gjort fel tidigare, eller gör fel idag. Utsökningsbalkens största misstag är "rationaliseringen" enligt mig. ALLA, oavsett, klumpas ihop och blir en "gäldenärsstock". Man tittar på räkningen och inte på människan. Man tittar på skulden och inte på varför skulden uppstod. Och jag kan förstå det. Det blir hopplöst om statliga tjänstemän ska gå igenom vartenda ärende och säkerställa. Men hopplöst eller inte så måste det, för att individen ska vara skyddad, bli den ansatsen man väljer. Att skydda individen. Säkerställa att OM man ska göra ingrepp i individens frihet SKA man vara 100 % säker på att man gör rätt. Det finns liksom inget annat sätt att närma sig problemet på. "Ska man vara stark, måste man vara snäll". Idag VET kronofogdens verkställighet och justitiedepartementets tjänstemän att staten försätter människor i ekonomiskt slaveri. Ibland också i hopplöst ekonomiskt slaveri. Man VET detta. Man försöker gång efter annan åtgärda men verkar inte ha någon riktig uppfattning om VAD man ska åtgärda.

Man försöker fortfarande åtgärda utifrån den "tänkta verkligheten". Inte den "verkliga verkligheten". Då kommer man helt enkelt inte tillrätta med problemet. För om man inte förstår vad som är fel får man svårt att hitta rätt. Ertsborn gjorde en bra ansats i att försöka förklara och lämna förslag på åtgärder. Men man dissar kunskapen och fortsätter bygga sina åtgärder på den "tänkta verkligheten". Den verklighet där man tittar på räkningen och inte på människan, länken går till Fattig Riddare, en nystartad blogg som mycket bra skriver om skulder ur ett underdogperspektiv.

...och nu ligger det ett NYTT förslag om förändringar i skuldsaneringslagen ute på remiss. Kraftigt reducerad. Detta blir onsdagens bloggrunda. Så är det också flaggat för.

Ska man vara stark, måste man vara snäll...


//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

söndag 18 april 2010

Vilket skulle bevisas.

En djupt överskuldsatt man från "södersta Sverige" har genom gäldenärsgemenskapen och kunskapen på Fattiga Riddares Forum återfått hoppet och med det hittat styrkan att börjat öppna kuvert och bryta den onda cirkeln av handlingsförlamning Jan Ertsborn i "Vägen tillbaka för överskuldsatta" kallar "passiv".

And lo and behold... Fram till i förrgår bokfördes mannen hos Kronofogden för en skuld. En videokamera från början av 90-talet, som då kostade ca 8 000 kr. I förrgår var skulden värd 43 000 and counting.

Idag är skulden värd ingenting. Det svänger fort i hockey...

Historik. Innan mannens skilsmässa och det livslånga skuldhelvetet uppstod, hade det köpts en filmkamera på avbetalning. Ett antal delbetalningar gjordes innan hans privata ekonomiska kollaps var ett faktum. I val mellan hyra, dvs att ha ett hem, och delbetalning av filmkameran, valde mannen hemmet. Alltså helt enligt lagstiftning och rekommendationer. Sedan hans ekonomiska krasch har skulden för filmkameran skickats mellan inkassobolag och inkassobolag. Företaget som ursprungligen sålde kameran har upphört att existera, men avtalet bakom köpet, som Kronofogden krävde mannen på ersättning för, var fram till i förrgår ett giltigt ärende för utmätning.

I förrgår försatte Kronofogden mannen i fattigdom för att få honom att uppfylla avtalet. Idag avvisar dom ärendet...

Ingen ny lagstiftning har tillkommit mellan i förrgår och idag. Inga nya regler. Det enda som skett är att mannen, genom sin nyvunna kunskap och sitt nyerövrade hopp, för ett tag sedan lämnade in ett papper där han hävdade preskription. Iom det papperet granskar ett mänskligt öga för första gången på nästan tjugo år av utmätning just det ärendet och kommer fram till att den skuld kronofogden under ÅR utmätt och utmätt för att reglera enligt avtal, från och med i förrgår inte KAN utmätas. Hepp.

FÖRST NÄR GÄLDENÄREN skickar in ett ynka pynka papper, dvs efter nästan två årtionden av utmätning, granskar någon ärendet. Och när det görs skickas utmätningen rakt ner i papperskorgen. Efter nästan två årtionden av löneutmätning!

Vad kan vi dra för slutsatser av det? En annan tycker ju att ANTINGEN är avtalet giltigt, och ska utmätas, ELLER så är det inte giltigt och skulle aldrig utmätts för?

Betyder det att i förrgår när Kronofogden utmätte enligt avtal så gjorde Kronofogden fel när dom tvingade mannen uppfylla avtalet? Eller att Kronofogden idag gör fel när dom inte tvingar mannen att uppfylla avtalet?

Eller betyder det att i förrgår, när gäldenären hade varken ork eller kunskap att bestrida skulden, så kunde "inkassobolaget (fordringsägaren) för dagen", tack vare att Kronofogden varken FÅR eller SKA säkerställa skuldens riktighet, tjäna pengar på gäldenärens okunskap och oförmåga? Och idag, när gäldenären har både kunskap och förmåga, och därmed får Kronofogdens akademiker att reagera, så kan fordringsägaren (inkassobolaget) inte längre tjäna pengar på gäldenären?

Oavsett så måste man åtgärda. ANTINGEN genom att se till att Kronofogden får i uppdrag att säkerställa skulder innan utmätning, ELLER säkerställa att gäldenären har tillgång till kunskap och stöttning i ett juridiskt törnesnår. Det finns liksom inget annat sätt att åtgärda. Och det är för osäkert och skakigt som det är idag.

Det är snudd på vansinne att staten lämpar över allt ansvar på den som kanske just då kämpar för sin existens och lämpar över utan att lämna stöttning. Speciellt som hela Kronofogdens verkställande myndighet kryllar av högutbildade akademiker. Det här är så kontraproduktivt så det liknar precis ingenting.

Jag jämställer obeståndspolitiken i Sverige med en megasize-enorm oceangångare utan kapten. En oceangångare utan styrning med full fart framåt. Ett fartyg som äntras gång på gång av pirater som roffar åt sig av vad last fartyget för tillfället fraktar. Och där vakterna, i frånvaro av kapten, tom slänger ner repstegar för att hjälpa piraterna upp på fartyget.

Som superskuldsatt skriver, visserligen om delgivningskvitto, men kokar du ner det handlar det om kunskap och ork. Kunskap en vanlig dödlig varken kan krävas ha eller krävas orka ta reda på:
"När livet är så in i helvete up fuckat och det dessutom går upp för en, att eftersom jag inte klarade av att betala mina räkningar, så är mitt liv nu kört. Jag kommer att sitta med skulder resten av mitt liv. När valet hänger mellan att leta upp ett rep och en stabil bjälke, eller mellan att försöka, på något sätt få mat på bordet till barnen, så ligger inte ett delgivningskvitto som högsta prioritet. Ja, breven från fogden låg kvar oöppnade, säkerligen fullkomligt oansvarigt, men oundvikligt, för att orka fortsätta leva." Skulle det göra så ont för staten att reglera detta?

Det har ingen som helst betydelse eller relevans hur det är TÄNKT fungera om det inte fungerar. "Om kartan och terräng inte stämmer överens är det terrängen som gäller." Det låter väl rimligt? Om man ser att något inte fungerar så åtgärdar man? Eller?

Men datorn fortsätter säga NO...


Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Vår grupp på Facebook. Länk.
RESURS grupp på Facebook, "Det pågår en tragedi i Sverige just nu".
Gruppen Skuldsatt och sjuk på RESURS. Länk.
Fattiga Riddares forum, sveriges största mötesplats för skuldsatta. Länk.


//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

fredag 16 april 2010

Skulder och skulder

Fick ett telefonsamtal igår. En arg person som fått ett betalningsföreläggande. Inte på obestånd men ilsken.

Personen, med eget företag, har betalat på sin företagsbil i fyra år. Prickfritt. Ca 4 500 kr/månad. I januari var det dags för slutbetalningen och istället för att slutbetala förlängde lånebeviljaren återbetalningstiden. Inga problem.

Så kom februari, räkningen betalades. Mars, räkningen betalades. Och så i går damp det ner ett betalningsföreläggande. Det var på räkningen i januari, dvs den månad man ändrade lånet. Personen ansåg sig ha betalat varje räkning men hade inte fått någon räkning i januari.

Samtal till lånebeviljaren visade att ja det rörde sig om den månad då lånet skrevs om. Och ja det hade gått iväg en räkning för januari. Och Ja det hade gått iväg två påminnelser från Inkassobolaget, MEN TILL FEL ADRESS. Hepp!

Nu är det inget problem för företagaren, personen både kan betala, ska betala och kommer få tillbaka de extra avgifterna som lagts till på ursprungsräkningen.

Men jag tycker det är så signifikant för hela den moderna skuldindustrin.

Vem som helst kan, utan någon större begåvning, räkna ut att det fallerat varken i låneansökarens betalningsvilja eller betalningsförmåga. Personen har betalat prickfritt i 48 månader innan samt två månader efter januari. Det finns liksom ingen logik i att plötsligt hoppa av en månad? Men räkningar idag når aldrig något mänskligt öga. Och datorer är bra på att räkna och fixa och dona, men att göra överslag och dra logiska slutsatser är dom inte så bra på. Lite grann som Anonym som härjar i kommentarsdelen i inlägget innan det här.

Hade någon tittat på betalningshistoriken hade man ganska snabbt insett att här är det något fel på gång. Och antagligen ringt, och så hade man rett ut hela problemet. Pengar hade bytt ägare och alla varit glada. Men det är i en annan värld...

I den värld vi nu lever i sitter en dator och processar inkomna betalningar och fallerar det en gång så reagerar datorn med att flagga ärendet som obetalt och så går ärendet som fil till något inhyrt inkassobolag. Inkassobolagets personal granskar inte HELLER ärendet utan nu är det deras dator som bearbetar skulden. Och skickar kravbrev till en annan dator, oftast på Posten, som en ny fil och så skickar Postens dator ut kravet. Om inte inkassobolagets dator får någon registrering om att skulden är reglerad så skickar inkassobolagets dator över skulden till Kronofogdens dator. Nu är det Kronofogdens dator som genererar ett betalningsföreläggande som skickas till den som inte reglerat sin räkning. Oavsett anledning. Den mänskliga inblandningen kan på sin höjd vara att någon, med en knapptryckning på en dator, godkänner olika filsändningar. Har man den minsta lilla kunskap om datorer vet man att datorer kan användas till mycket, men att tänka själva...

Och i den här datoriserade världen har något gått förlorat. TANKEFÖRMÅGAN. En person med måttlig begåvning som hade sett betalningshistoriken hade ringt upp låneansökaren och frågat what är det här? Är det ett problem? Är det ett missförstånd? VILL du betala? KAN du betala? HAR du betalat?

Men icke. Det måste till en mänsklig förmåga för att hitta dessa fel. Och idag när Kronofogden tar alla möjligheter att bära ut "göra rätt för sig" i tid och otid, och datorer processar skuldärenden så tja... Utsökningsbalken är skriven för en tid med inblandning av mer människor, mer papper och mer penna. Preskriptionslagen härstammar tom från tiden med gåspenna. Och det är klart att vi får ett tokigt system. SOM POLITIKERNA BEHÖVER TA TAG I. Men för att vi ska få ordning på detta så måste alla hjälpas åt. Kronofogden måste byta fot och börja se sitt uppdrag för vad det reducerats till, en bricka i ett cyniskt ekonomiskt spel om människors väl och ve.

Sånt rent ut sagt trams som ärendet ovan, som bara bygger på ett missförstånd ska alltså staten svänga oxpiskan för. Allt för borgenärens rätt att i alla lägen oavsett skicka ett ärende vidare till Kronofogden. Kronofogden FÅR inte och SKA inte titta på ärendet. Bara verkställa. DETTA betalar alltså svenska skattebetalare pengar för. TRAMS. Vi har inte råd att låta svårt cancersjuka ostörda få vara hemma och dö med ekonomisk ersättning. Men vi har råd att hållas med sånt där? Trams.

...och till politikerna, snart är det 569 dagar som Beatrice Ask gjort nada av Ertsborns insolvensutredning. Eller man har nu ett NYTT förslag ute på remiss. Starkt reducerat. Men fort går det inte. Och om lagstiftarna ens har ambitionen att hålla jämna steg med vår moderna datortid så måste man nog lägga på ett kol.. För konsekvenserna är enorma. För alla svenskar.

Läs Mattias Savemark, Mittuniversitetet Östersund, artikel. Vi kanske skulle överlåta förvaltningen av Sverige på universiteten? För det verkar vara där, och inte i riksdag, regering eller departement, kunskapen finns.

And the computer keeps saying no...


Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Glöm inte ansluta dig till vår grupp på Facebook. Länk.
RESURS grupp på Facebook, "Det pågår en tragedi i Sverige just nu".
Gruppen Skuldsatt och sjuk på RESURS. Länk.
Fattiga Riddares forum, sveriges största mötesplats för skuldsatta. Länk.


//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag 13 april 2010

Superskuldsatt, obestånd och kunskap.

Talade en lång stund med Superskuldsatt igår. Om obestånd och kunskap. Och hur politikerna har lämnat medborgarna helt utan skydd. Skyddslösa. Utan skyddsnät. Kastade till vargarna.

Det är fortfarande så att vem som helst kan lämna in vilken skuld som helst och Kronofogden, som har långtgående integritetskränkande befogenheter SKA inte fråga en enda liten ynka pynka fråga. Fatta detta: SKA INTE.

Man tycker att när all annan juridik försöker säkerställa, så långt det är möjligt, att allt är korrekt och att man "fått tag i rätt person" så borde man kanske fundera ett snäpp över obeståndsjuridiken också? Men icke. Sa Nicke.

När en statlig myndighet, med långtgående integritetskränkande befogenheter, ska använda sina långtgående integritetskränkande befogenheter, borde inte staten vara restriktiv och säkerställa att man verkligen måste? Man kan tycka att det vore lämpligt att staten, när staten försätter sina svenska hushåll i fattigdom, om än relativ sådan, så ska staten bortom rimligt tvivel veta att det är rätt? Men icke. Sa Nicke.

Sjuka hushåll, arbetslösa hushåll, personer med riktiga, traumatiserande, ofattbara tragedier bakom sig ska utmätas enligt mall no matter what, vare sig skulden är riktig eller inte. I kanske en ofattbart obeskrivlig sorg efter en närståendes död, ska du bevaka dina rättig-/skyldigheter för om du inte gör det så går en påhittad el. oriktig skuld vidare till utslag och poof! Så är den påhittade el. oriktiga skulden riktig. Skulden finns även om den inte finns. Ett klubbslag bort.

Hur ont skulle det göra om staten skulle säga: " - Hi borgenär, för att vi ska gå in med våra långtgående integritetskränkande befogenheter mot våra medborgare för att förlänga dina armar och täcka dina tillkortakommanden så ska du uppfylla dessa krav". Krav 1, krav 2, krav 3 och så långt man anser sig behöva gå för att säkerställa att man verkligen SKA och MÅSTE vända sig med sina långtgående integritetskränkande befogenheter mot det oskyddade och kanske okunniga hushållet. Det låter väl inte orimligt? Det låter väl till och med rimligt? Det låter kanske också som om man skulle kunna tro, vilket många gör, att det är så det går till redan idag? För vem kan väl ana att staten går mot sina medborgare med kanoner och automatvapen om staten inte är säker på att det krävs att man gör det? Men icke. Sa Nicke.

Kronofogden SKA inte och FÅR inte utreda skuldernas riktighet utan ska endast verkställa. Det är helt horribelt. Jag tror att man har tänkt när man snickrat systemet. Men man har nog haft lite otur när man tänkt... Nu har B. Ask suttit med Insolvensutredningen och gjort nada i 567 dagar. Man skulle kunna ta det som en liten fingervisning om precis hur stor omsorg man har för medborgarna...

I övrigt så är det så att det var menat att även jag skulle skriva om fattigdom idag. Men nu bidde det inte så. Det var helt enkelt här hemma hos mig som hos de som bestämmer om reglerna kring obestånd, "Computer says noo..."


Men andra har skrivit om fattigdom, eller något sådant. Listan är...
Dwight är tydligen arg.
No Cash om socialt utanförställd.
Noll Koll om fattigdom.'
Ljuramannen
Resurspank
Superskuldsatt

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Glöm inte ansluta dig till vår grupp på Facebook. Länk.
RESURS grupp på Facebook, "Det pågår en tragedi i Sverige just nu".
Gruppen Skuldsatt och sjuk på RESURS. Länk.
Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

pingat på intressant och twingly.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

onsdag 7 april 2010

Obestånd och kunskap

Obestånd är en djup, snårig, orättvis, borgenärsstärkande juridisk djungel som det är livsfarligt att trampa snett i, som kräver ett stort mått juridiskt kunnande och expertkännedom för att veta hur man ska navigera förbi alla fallgropar och inte göra sin situation värre.

En person med utmätning har ingen chans att göra som sina "motståndare", dvs köpa in kunskapen. Det lämnas inget som helst ekonomiskt utrymme för det. Det du personligen inte kan, förstår eller har lärt dig riskerar fördjupa dina problem. Du får inget juridiskt ombud via hemförsäkringen, om du nu skulle ha en hemförsäkring. Har du löneutmätning lever du så oerhört tight att i princip ALLT går till mat, hyra och att klä dig. Du har ingen, förutom BuS med ibland långa väntetider, som du kan vända dig till för att få hjälp.

Kronofogden får inte hjälpa dig. Om dom får in ett ärende och på en kilometers avstånd luktar sig till preskription så får dom inte lyfta ett finger för att säkerställa skuldens riktighet. Fatta detta: Får Inte. Först när du själv har bestridit får dom utreda om skulden överhuvudtaget är utmätningsbar. Hur många vet det? De flesta tror nog att skulderna som Kronofogden ska driva in åt skuldindustin är korrekta, för inte ställer väl staten upp på borgenären och försätter sina medborgare i fattidom för oriktiga skulder?

Men långt ifrån alla skulder som Kronofogden driver in är korrekta. Det är DU som ska hålla koll på kunskapen. Har du inte kunskapen... Riskerar katastrof runt hörnet.

Det är inte lätt alla gånger.

Borgenären har en arsenal med jurister, tid, pengar, fler jurister och inhyrda jurister som har obestånd som sin enda juridiska inriktning. Dom sitter i fina kostymer, vana att röra sig i juridikens korridorer och kan rabbla viktiga borgenärsfrämjande domar om du så väcker dom mitt i natten.

Du å din sida kanske är sjukvårdsbiträde och knappt sett en lagbok eller ens haft intresse av lagboken mer än du vet att man ska släppa förbi bilar som kommer från höger, ha säkerhetsbälte på sig när man åker bil och om det står 90 på skylten kan man köra max 30 km över annars ryker körkortet. Men mellan "vardagsjuridiken" och den förvirrade och förvirrande obeståndsjuridiken är det långt. Trots obeståndets enorma konsekvenser för den enskilde har lagstiftarna lämnat dig helt oskyddad och lagt allt krav på kvalificerade juridiska kunskaper på dig. Dig personligen. Risken är stor att du blir ett lättfångat byte som gör fel och snärjer dig mer och mer i obeståndsnätet.

Obalansen i makt gör att borgenärssidan vinner terräng. Deras välformulerade överklaganden till olika domstolar, där dom har möjlighet att sätta staber på att utreda och efterforska, får naturligtvis domstolarna oftare med sig än du. Som en jurist inom obeståndsjuridiken en gång uttryckte sig "det är skillnad mellan att ha rätt och få rätt". Så växer en praxis fram som hela tiden stärker borgenärssidan och lämnar gäldenärssidan därhän.

Det finns ett forum där obestånd är i fokus. Fattiga Riddares Forum. Det drivs av en ensam eldsjäl som försöker samla kunskaper och personer som är i behov av förståelse och kunskap.

Tanken är att om många delar med sig av sina erfarenheter så kommer kunskapen fler till godo.
Hur uppstår en betalningsanmärkning?
Hur överklagar du och vad lönar det sig att överklaga?
Hur och vad har du rätt att behålla vid löneutmätning?
Hur gör du med delgivningskvitton?
Vad innebär ackord?
CSN hur gör man där?
Vad innebär det att få besök av Kronofogden?
Hur söker jag tillägg för tandvård?
Anstånd för glasögon?
o.s.v. o.s.v.

Genom detta forum har många hittat orken att leta och finna vägen ut ur obeståndshelvetet. På forumet finns också två Kronofogdeanställda som svarar på frågor. En kallar sig för Gadreel och är skuldsanerare. En annan kallar sig Varinder och är kronoinspektör. Båda två svarar på frågor ideellt och utanför arbetstid och försöker sprida kunskapen om sina båda verksamhetsområden. Skuldsanering och utmätning.

Jag vill vädja om att ni inte angriper Varinder med stora vargtanden. Det är lätt hänt att när det dyker upp en kronoinspektör att huggtänderna börjar kräva sin tribut. Men försök hålla dig till konkreta frågor, hon kan inte svara för lagstiftarnas eller processägarens tillkortakommanden. Det har gått bra hittills och vi önskar att det fortsätter gå bra. För hon behövs. Hon har säkert skinn på näsan men ändå...

Du registrerar dig lätt som en plätt och sedan är det bara att tuta och köra. Du ska se att dina frågor snabbt får svar av någon som försöker hjälpa dig. Genom att många delar med sig av sina erfarenheter kanske fler kan hitta svaren på sina frågor.

Sist och slutligen vill jag peka med hela handen på en artikel som Richard Ahlström, Mittuniversitetet, Lennart Levi (c) och Kenneth Johansson (c, ordf. i socialutskottet) skrivit och publicerat i SVD. Mycket läsvärt, länk:
"När docent Richard Ahlström för några år sedan undersökte 230 svårt skuldsatta individer i 20 olika kommuner framgick att vanligt förekommande folksjukdomar var 900 procent högre än i normalbefolkningen." Jag tänker inte skriva om artikeln utan pekar med hela handen bort mot Resurspanks blogg och till Urban Cat. Dom skriver så bra så det räcker minsann med det.

...och Beatrice fiASKo, har nu suttit på Ertsborns insolvensutredning och gjort ingenting för att stärka dessa sjuka personer i snart 560 dagar. Det är den där balansen mellan borgenär och gäldenär hon inte vill rubba.

Fler som skriver om forumet.
Johnny Rocker
Superskuldsatt
Dwight - som irrar och väcker tankar :D
Urban Cat
Ljuramannen
NoCash
Inspirera

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Glöm inte ansluta dig till vår grupp på Facebook. Länk.
RESURS grupp på Facebook, "Det pågår en tragedi i Sverige just nu".
Gruppen Skuldsatt och sjuk på RESURS. Länk.
Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

måndag 5 april 2010

Hot mot tjänsteman


Hot mot tjänsteman har Resurspank skrivit om i inlägget "När man skjuter Kronofogdar". Och även om rubriken kan uppfattas mycket provocerande så uppmanar inlägget inte till våld, utan resonerar kring hur blev det såhär? Hur kommer det sig att "väktare av samhället" måste skyddas från medborgarna? Har inte något gått tok-illa då? Och är det inte ett hot mot demokratin att gapet blir större, och större och växer, mellan väktare i vår tjänst och oss? Tjänstemännen och Medborgarna. Hur hamnade dom på var sin sida i kampen om tillvaron?

Det här gäller tjänstemän av många de slag. Socialsekreterare (låsta dörrar), Kronofogdar (låsta dörrar uppgraderat med skottsäkert glas), antagligen snart försäkringskassans tjänstemän, skattemyndighetens tjänstemän o.s.v.

På facebook finns gruppen "Stockholms hemlösa". Igår skickade Rolf Nilsson, ordförande i föreningen Stockholms Hemlösa, ut följande meddelande (här förkortat).

"Jag var hungrig och ni sålde allmosor till mig.
Jag var naken och ni gav mig skänkta begagnade kläder och utgångna skor.
Jag levde som hemlös och ni gav mig daghärbergets hårda bänkar att för några få timmar vila min trötta och frusna kropp.
Jag var ensam och ni gav mig allsång, samkväm och välgörenhet.
Jag var vanvårdad av socialen och kriminalvården och ni sade: "Försök se det ljusa i alla fall".
Jag var skadad av kartläggningar och LVM-progromer och ni sade: "Ta det lungt".
Jag sökte efter min värdighet och ni gav mig era regelböcker och sade: "Lyd!! Annars blir du portad"!!
Jag var utslagen och ni studerade mig, vägde mig och kallade mig "studieobjekt".
Jag blev inlåst och tvångsvårdad och ni tyckte: "Visa lite respekt för allt gott vi gör för dig".
Jag var bortsorterad och ni klassificerade mig och brände in många olika varustämplar på min kropp.
Jag grät och ni sade: "Så ja, schåpa dig inte"!

Elias som skrivit denna är bara en av alla tusental medmänniskor i detta land som känner likadant!

Samtidigt som detta sker pratar vi och tycker människor ska ta ett eget ansvar, vart och när då?

För att överhuvudtaget kunna ta eller få tillbaka ansvaret över sitt eget liv måste också de myndigheter och organisationer som tagit det ifrån människor också ge det tillbaka. "

Meddelandet skrevs från ett hemlöshetsperspektiv. Men det fungerar att applicera på många andra "marginaliserade grupper". Hur ska människor göra? För att få vara "med"? Är det inte på "andra sidan" förändringarna måste ske? Dvs förändringen måste komma genom regelverket och de som underhåller, förvaltar och upprätthåller regelverket måste förändra regelverket?

Nu har det gått 558 dygn sedan Beatrice Ask fick Ertsborns Insolvensutredning. Under tiden hon vänder blad efter blad i någon okänd bok och hojtar om Lila kuvert så går människor sönder. Riktiga, förtvivlade människor i riktiga, förtvivlade liv. Och för att samhället ska skydda sig mot de man plockat vingarna av sätter man sina tjänstemän, som ska utföra det ruttna regelverket, bakom skottsäkra glas.

Michael Lipsky talade om "street level bureaucrats" dvs gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater ska inte fatta sina beslut på grundval av "personlig inblandning" utan det ska vara distans mellan den beslutet omfattar och själva beslutet. Distans. Genom distans avser man att besluten ska bli mer "tekniska" och därför mer korrekta. Mindre godtyckliga. Det finns en poäng i det tänker jag. Men den har gått förlorad i verkligheten där tjänstemännen måste skydda sig från medborgaren.

Ett tips till de som utreder och utreder utan att lyckas lösa problemen är att studera begreppet "Ockhams rakkniv" en stund. Ockhams rakkniv är mycket förenklat att "Mångfald skall inte förutsättas om det inte är nödvändigt, eller som det oftast uttrycks: krångla inte till saker i onödan."

Ett exempel på begreppet Ockhams rakkniv är:
"Om ett träd visar sig ha fallit ned, och ingen har sett det ske, skall man föredra förklaringen att "en storm blåste omkull trädet", framför andra möjliga förklaringar såsom "en elefant knuffade omkull trädet", eller "trädet rycktes upp med roten av 200 meter höga rymdvarelser"."

Översatt till verkligheten blir det, om människor får sina liv krossade av regelverket så är antagligen regelverket fel. Slutar man krångla till saker ska ni se att tjänstemännen slipper skydda sig mot samhället bakom skottsäkra glas.

Vi skickar regelbundet ut information. Vill du vara med på maillistan? Skriv till info@insolvensstockholm.se så lägger vi till dig.

Glöm inte ansluta dig till vår grupp på Facebook. Länk.
RESURS grupp på Facebook, "Det pågår en tragedi i Sverige just nu".
Gruppen Skuldsatt och sjuk på RESURS. Länk.
Läs mer på vår nya blogg Fattiga Riddare.

//Ulrika Ring
ulrika.ring@insolvensstockholm.se

Hemsidan
Följ oss på Twitter
Grupp på Facebook
Dela

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,